side

Vilkår & Betingelser

Materialerne på dette websted ("webstedet") leveres af Electronic Pro. ("Headley Media Technology Division Ltd") som en tjeneste til sine brugere og kan kun bruges til informationsformål underlagt nedenstående bestemmelser. Ved at downloade materiale fra eller på anden måde bruge dette websted, accepterer du som bruger ("dig") disse vilkår og betingelser ("Aftale"). Hvis du ikke accepterer dem, skal du ikke bruge webstedet eller downloade materiale fra det. Du accepterer, at denne aftale (og, hvis du er en bruger, der har registreret sig på dette websted ("Registreret bruger"), eventuelle bestemmelser, der er inkluderet i registreringsprocessen), er den komplette og eksklusive erklæring om aftalen mellem Headley Media Technology Division Ltd og dig, der erstatter ethvert forslag eller forudgående aftale, mundtlig eller skriftlig, og enhver anden kommunikation mellem dig og Headley Media Technology Division Ltd vedrørende emnet for denne Aftale. Headley Media Technology Division Ltd KAN TIL ENHVER TID REVIDERE DENNE AFTALE VED AT OPDATERE DENNE POSTING.. DU BØR BESØGE DENNE SIDE MED JÆVNE MELLEMRUM FOR AT HOLDE DIG OPDATERET OM DE TIL ENHVER TID GÆLDENDE VILKÅR, DA DISSE ER BINDENDE FOR DIG. VISSE BESTEMMELSER OM DISSE VILKÅR KAN VÆRE ERSTATTET AF UDTRYKKELIGT DESIGNEDE JURIDISKE MEDDELELSER ELLER VILKÅR, SOM FINDES PÅ SÆRLIGE SIDER PÅ DETTE STED.

GENERELT:

Dette websted fungerer som et forum, der giver dig mulighed for at lokalisere og identificere bestemte leverandører af software og tjenester ("Leverandører"). Headley Media Technology Division Ltd kontrollerer ikke tidspunktet for eller den måde, hvorpå leverandørens produkter eller tjenester ("Produkter") leveres til dig og garanterer ikke gennemførelsen af nogen transaktion. Headley Media Technology Division Ltd kan nægte at levere tjenester via webstedet til nogen til enhver tid efter eget skøn.

VAREMÆRKEOPLYSNINGER:

Headley Media Technology Division Ltd®er et varemærke tilhørende Headley Media Technology Division Ltd for dets vurderingstjenester til specialister og fagfolk, nemlig levering af onlinetjenester, hvor potentielle købere kan lære om produkter og tjenester. Alle andre mærker, produkter, tjenester og procesnavne, der vises på dette websted, er varemærker tilhørende deres respektive indehavere. Varemærker tilhørende Headley Media Technology Division Ltd-varemærker må kun bruges offentligt med skriftlig tilladelse fra Headley Media Technology Division Ltd. Fair brug af varemærker tilhørende Headley Media Technology Division Ltd til reklame og annoncering for Headley Media Technology Division Ltd-produkter kræver korrekt anerkendelse. Henvisning til eller brug af et produkt, en tjeneste eller proces indebærer ikke anbefaling, godkendelse, tilknytning eller sponsorering af dette produkt, denne service eller denne proces foretaget af Headley Media Technology Division Ltd.

ENGANGS KOPIERINGSLICENS:

Medmindre andet er angivet på dette websted, kan du kun downloade et begrænset antal kopier af den information eller softwaren ("Materialer"), der findes på dette websted til din personlige, ikke-kommercielle interne brug, medmindre andet er specifikt skriftligt licenseret af Headley Media Technology Division Ltd eller er tilladt i henhold til de licensbetingelser, der ledsager eller leveres sammen med det individuelle materiale. Dette er en licens, ikke en overførsel af titel, og er underlagt følgende begrænsninger: du må ikke: (a) bruge enhver automatiseret proces eller softwarrobot til at se, downloade, udskrive eller på anden måde bruge indhold fra Headley Media Technology Division Ltd-websteder. (b) bruge nogen af siderne eller indholdet med henblik på at søge, til ethvert produkt, løsning eller service, virksomheder, der har lister eller indhold inkluderet i webstedsindholdet, (c) ændre materialerne eller bruge dem til ethvert kommercielt formål eller til offentlig fremvisning, opførelse, salg eller udlejning, herunder uden begrænsning, postering af materialet på enhver netværkscomputer eller udsendelse af det i noget medie; (d) dekompilere, udføre reverse engineering eller adskille softwarematerialer undtagen og kun i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning; (e) fjerne ophavsret eller andre beskyttede rettigheder fra materialet; (f) overføre materialet til en anden person. Du accepterer at forhindre uautoriseret kopiering af materialet. Headley Media Technology Division Ltd forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i denne aftale.

EJERSKAB AF MATERIALER:

Dette websted og materialet placeret derpå er beskyttet af verdensomspændende copyright, varemærke, handelsbeklædning og andre intellektuelle ejendomslove og traktatbestemmelser og må ikke kopieres, reproduceres, modificeres, offentliggøres, uploades, indsendes, transmitteres eller distribueres på nogen måde uden Headley Media Technology Division Ltd 'forudgående skriftlige tilladelse Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, giver Headley Media Technology Division Ltd og deres leverandører ikke implicit estoppel eller på anden måde nogen eksplicit eller underforstået ret til dig under patenter, ophavsret, varemærker eller forretningshemmeligheder. Andre rettigheder kan tildeles dig af Headley Media Technology Division Ltd skriftligt eller inkorporeres andetsteds i materialet. ADGANGSKODER: Hvis du er en registreret bruger, vil Headley Media Technology Division Ltd udstede visse adgangskoder og brugeridentifikationsnumre til dig til adgang til bestemte områder på webstedet. Du accepterer ikke at videregive sådanne adgangskoder og brugeridentifikationsnumre, der er udstedt til nogen tredjepart.

OPHÆVELSE AF ADGANG:

Hvis du overtræder nogen af vilkårene eller betingelserne i denne Aftale, kan Headley Media Technology Division Ltd, efter eget skøn, (a) suspendere din adgang til visse områder af Webstedet eller (b) opsige din adgang til bestemte områder af Webstedet Hvorvidt en overtrædelse resulterer i suspension eller opsigelse afhænger af flere faktorer, herunder, men ikke begrænset til, overtrædelsens sværhedsgrad, den potentielle skade for andre brugere eller Headley Media Technology Division Ltd, og om overtrædelsen gentages eller udbedres. Hvis Headley Media Technology Division Ltd suspenderer eller opsiger din ret til at få adgang til eller bruge Headley Media Technology Division Ltd-webstedet, underretter Headley Media Technology Division Ltd dig inden for 24 timer om en sådan handling. I tilfælde af ophævelse skal du straks destruere materialet, og alle licenser heri ophører straks.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

DETTE WEBSTED OG ALLE MATERIALER LEVERES "SOM DET ER" UDEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN ART. Headley Media Technology Division Ltd OG / ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ANSVARET FOR GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER Headley Media Technology Division Ltd ELLER DERES LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR SPECIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER SKADER AF NOGEN ART (HERUNDERN MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER FOR TAB AF PROFIT, FORRETNINGSOPLØSNING, TAB AF INFORMATION) SOM OPSTÅR VED BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE MATERIALET ELLER WEBSTEDET , SELV OM Headley Media Technology Division Ltd ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I INTET TILFÆLDE VIL Headley Media Technology Division Ltd ELLER NOGEN AF DERES FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR TAB ELLER SKADE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE UANSET FORMEN AF KRAV ELLER HANDLING, FOR BELØB DER OVERSTIGER DET STØRSTE AF (A) DE SAMLEDE GEBYRER, DU BETALER TIL VIRKSOMHEDEN (HVIS NOGLE) ELLER (B) ET HUNDREDE DOLLARS ($100.00).

Da nogle jurisdiktioner forbyder udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder ovennævnte begrænsning muligvis ikke for dig. Without limiting the foregoing, you should be aware that the Materials may contain errors, omissions, inaccuracies, or outdated information. Headley Media Technology Division Ltd giver ingen garantier med hensyn til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, valuta eller pålidelighed af materiale og er ikke ansvarlig for mangel på ovenstående. Headley Media Technology Division Ltd forpligter sig ikke til at opdatere materialet.

FRIGØRELSE:

Headley Media Technology Division Ltd er ikke delagtig i noget faktisk engagement mellem leverandører og dig. Derfor har Headley Media Technology Division Ltd ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af leverandører eller deres tjenester. Du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der gennemføres via din konto for at få adgang til webstedet. Headley Media Technology Division Ltd kan ikke og vil ikke kontrollere, om leverandører vil fuldføre deres tjenester eller andre forpligtelser. Endvidere er det ikke kommercielt rimeligt for Headley Media Technology Division Ltd at skulle godkende leverandørene, og Headley Media Technology Division Ltd kan ikke og vil ikke bekræfte, at alle leverandører er, som de hævder at være. Headley Media Technology Division Ltd opfordrer dig til at udvikle sikker forretningspraksis, når du bruger Internettet. Headley Media Technology Division Ltd opfordrer dig også til at kommunikere direkte med leverandører fra webstedet for at hjælpe dig med at vurdere, hvem du har med at gøre. Du frigør Headley Media Technology Division Ltd (og deres agenter og medarbejdere) fra alle krav, fordringer og skader af enhver art og beskaffenhed (inklusive, men ikke begrænset til, faktiske, følgeskader, særlige, strafbare og tilfældige skader), kendte og ukendte, mistænkte og ikke mistænkte, videregivne og ikke-afslørede, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med dit forhold til leverandørerne eller de tjenester, der tilbydes af leverandørerne eller handlinger eller undladelser fra en leverandør. Under ingen omstændigheder vil Headley Media Technology Division Ltd være ansvarlig for juridiske sager anlagt mod dig af sådanne leverandører.

BRUGERINDGIVELSER:

Ethvert materiale, information eller anden kommunikation, du sender til eller poster på dette websted, betragtes som ikke-fortroligt og ikke-proprietært ("Kommunikation"). Headley Media Technology Division Ltd har ingen forpligtelser med hensyn til kommunikationen, forudsat at personligt identificerbare oplysninger håndteres på nedenstående måde. Det står frit for Headley Media Technology Division Ltd og deres designere at kopiere, videregive, distribuere, inkorporere og på anden måde bruge kommunikationen og alle data, billeder, lyde, tekst og andre ting, der er indeholdt deri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål, forudsat at personligt identificerbare oplysninger håndteres på nedenstående måde. Det er forbudt at poste eller indsende til eller fra dette websted noget ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller andet materiale, der ville krænke enhver lov eller nogen tredjeparts rettigheder.

ANVENDELSE AF PERSONLIG IDENTIFICERBAR INFORMATION:

Personligt identificerbare oplysninger, som du sender til Headley Media Technology Division Ltd gennem formularer på webstedet, behandles i overensstemmelse med Headley Media Technology Division Ltdp fortrolighedspolitik, der findes på dette websted. Du accepterer, at du har læst og forstået fortrolighedspolitikken.

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER:

Ethvert link på dette websted kan lade dig forlade Headley Media Technology Division Ltd-webstedet og gå til andre websteder. De linkede sider er ikke under Headley Media Technology Division Ltds under kontrol, og Headley Media Technology Division Ltd er ikke ansvarlig for indholdet, nøjagtigheden deraf eller ethvert andet aspekt af et linket websted eller noget link indeholdt i et linket websted. Headley Media Technology Division Ltd forbeholder sig retten til når som helst at fjerne ethvert link eller linking-program. Headley Media Technology Division Ltd godkender ikke virksomheder eller produkter, som de linker til, og forbeholder sig retten til at kommentere dette på sit websted. Hvis du beslutter at besøge et af de tredjepartswebsteder, der er linket til på dette websted, gør du dette helt på egen risiko.

SKADESLØSHOLDELSE:

Du accepterer hermed på din egen bekostning at kompensere, forsvare og holde Headley Media Technology Division Ltd skadesløs for og mod ethvert tab, omkostninger, skader, ansvar eller udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med tredjeparts krav, handling eller påstand anlagt mod Headley Media Technology Division Ltd baseret på eller relateret til (a) en tvist mellem dig og en leverandør om vilkårene og betingelserne i en kontrakt eller relateret til køb og salg af varer / tjenester, (b) en overtrædelse fra dig af vilkårene og betingelserne i denne aftale, eller (c) enhver handling fra dig eller en leverandør, der krænker nogen lov, regulering eller rettigheder fra en tredjepart.

DIVERSE:

Headley Media Technology Division Ltd kontrollerer dette websted fra sine kontorer i USA. Headley Media Technology Division Ltd står ikke inde for, at materiale på webstedet er passende eller tilgængeligt til brug andre steder, og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. De, der vælger at tilgå dette websted fra andre steder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love. Du må ikke bruge eller eksportere materialet i strid med amerikanske eksportlove og -bestemmelser.

DENNE AFTALE SKAL STYRES OG KONSTRUERES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN I STATEN NEW YORK UDEN HENSYN TIL DENNES REGLER FOR LOVKONFLIKTER. PARTERNE ER ENIGE OM, AT DEN EKSKLUSIVE VENUE FOR ALLE FORHANDLINGER OG VOLDGIVNINGER, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET TIL DENNE AFTALE, KUN SKAL VÆRE DEN FØDERALE DOMSTOL- ELLER STATSRETTTEN FOR KOMPETENT JURISDIKTION, SOM LIGGER I NEW YORK CITY, NEW YORK, U.S.A.

Hvis en bestemmelse i denne aftale af en eller anden grund erklæres uigennemførlig eller gyldig, skal denne aftale fortolkes som om en sådan bestemmelse ikke var indeholdt i denne aftale. Intet sagsanlæg, der opstår som følge af denne Aftale, kan anlægges af dig mere end to år efter den dato, årsagen har fundet sted. Du må ikke overdrage denne Aftale eller nogen af dens rettigheder eller forpligtelser uden forudgående skriftligt samtykke fra Headley Media Technology Division Ltd, og ethvert sådant forsøg på tildeling vil være ugyldigt. Med forbehold for ovenstående indgås denne aftale til fordel for og er bindende for de tilladte efterfølgere, juridiske repræsentanter og parter herfor. Uanset om der heri er angivet det modsatte, er forholdet mellem dig og Headley Media Technology Division Ltd kun et uafhængigt entreprenørforhold, og intet heri skal fortolkes som oprettelsen af et partnerskab, joint venture, franchise, ansættelse eller ethvert andet agenturforhold mellem parterne. Hvis en bestemmelse heraf erklæres ugyldig af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal en sådan bestemmelse kun være ineffektiv i det omfang, den er ugyldig, således at den resterende del af denne bestemmelse og alle øvrige bestemmelser i denne aftale fortsætter med fuld kraft og virkning. Materialerne er forsynet med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER."